KEYOLA

UW PERSOONSGEGEVENS

Privacyverklaring Keyola!

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nailcenter Keyola verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Nailcenter Keyola of om een andere reden persoonsgegevens aan Nailcenter Keyola verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen.

1. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: mevrouw Daria Adriaens, zaakvoerder van Nailcenter Keyola, Bruulstraat 86 – 9450 Haaltert. BTWnr 0899.116.556
mailadres: info@keyola.be, telefoonnummer: 0476/40.00.58
2. Welke gegevens verwerkt Nailcenter Keyola en voor welk doel:
2.1       De volgende persoonsgegevens:
            a) voor- en familienaam
            b) telefoonnummer en e-mailadres
            c) adresgegevens
2.2       Nailcenter Keyola verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over opleidingen en bestellingen.
b) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten en producten van Nailcenter Keyola.
c) uw adresgegevens kunnen gebruikt worden voor het verzenden van brochures.
3. Delen van uw persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld voor de verwerking van facturatie en klantenboekhouding. De boekhoudkundige diensten zijn ook gebonden aan de GPDR wetgeving.
Uw persoonsgegevens worden door Nailcenter Keyola niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden.
Bij de verkoop of ontwikkeling van de activiteiten van Nailcenter Keyola mag Nailcenter Keyola activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.
4. E-mail berichtgeving:
Nailcenter Keyola gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail haar nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
5. Bewaartermijnen
Nailcenter Keyola verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
6. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nailcenter Keyola passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
7.1    Via Nailcenter Keyola kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nailcenter Keyola zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 14 dagen na ontvangst, hierover informeren.
7.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met Nailcenter Keyola via info@keyola.be.
7.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop Nailcenter Keyola uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
7.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de zaakvoerder van Nailcenter Keyola via info@keyola.be

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.